Cenník

Cenník zdravotných výkonov platný od 1.6.2019 podľa ustanovenia § 79 ods. 1 písm. g) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, zdravotného stavu Zdravotné výkony na vlastnú žiadosť pacienta CENA
Infúzia jednorázová - podanie 10,00 €
Podanie liečiva (parenterálne – i.m., s.c., i.v...), ktorú neindikoval všeobecný lekár, s ktorým má pacient uzatvorenú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 2,00 €
Očkovanie – okrem očkovania hradeného zo zdravotného poistenia (nezahŕňa cenu vakcíny) 5,00 €
Odber krvi a biologického materiálu na vlastnú žiadosť / indikované nezmluvným lekárom zdravotnej poisťovne 5,00 €
Laboratórne vyšetrenie krvi a biologického materiálu na vlastnú žiadosť / indikované nezmluvným lekárom zdravotnej poisťovne podša parametrov aplatného cenníka laboratória
Vyšetrenie moču na vlastnú žiadosť (Labstix) 2,00 €
EKG pokojové na vlastnú žiadosť 10,00 €
Vyšetrenie skrytého krvácania – FOB test na vlastnú žiadosť 10,00 €
Vyšetrenie CRP na vlastnú žiadosť 7,00 €
Vyšetrenie ciev prístrojom BOSO-ABI na vlastnú žiadosť 10,00 €
Vyšetrenie krvnej skupiny na vlastnú žiadosť 10,00 €
Predoperačné vyšetrenie nekapitovaného pacienta / pred výkonmi nehradenými zo zdravotného poistenia (v cene nie je zahrnutý odber a laboratórne vyšetrenie krvi a biologického materiálu) 20,00 €
Predoperačné vyšetrenie nekapitovaného pacienta / pred výkonmi nehradenými zo zdravotného poistenia (v cene je zahrnutý odber a  laboratórne vyšetrenie krvi a biologického materiálu) 100,00 €
Vyšetrenie spôsobilosti na držanie zbrojného preukazu + potvrdenie 45,00 €
Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, plavidla + potvrdenie 35,00 €
Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla + potvrdenie – u klientov nad 65 rokov 20,00 €
Vyšetrenie na posúdenie aktuálneho zdravotného stavu na vlastnú žiadosť (nekapitovaní pacienti) 20,00 €
Vyšetrenie na posúdenie aktuálneho zdravotného stavu na vlastnú žiadosť (pacienti bez poistenia) 20,00 €
Vyšetrenie a vystavenie zdravotného preukazu na vlastnú žiadosť 20,00 €
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti a posudok na výkon pracovnej činnosti na vlastnú žiadosť 20,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave – prihláška do školy 10,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave – prihláška do školy – za každú ďalšiu prihlášku 2,00 €
Iné potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť (šport,...) 20,00 €
Lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla 10,00 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť 5,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave pre komerčnú poisťovňu na vlastnú žiadosť 20,00 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre komerčné poisťovne 20,00 €
Oznámenie o úraze pre komerčné poisťovne 20,00 €
Vystavenie tlačiva pre ÚPSVaR 7,00 €
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie na vlastnú žiadosť 20,00 €
Vystavenie náhradných tlačív pri strate PN, receptu 5,00 €
Kopírovanie – formát A4 (1 strana) 0,50 €

Tento cenník stanovuje ceny zdravotnej starostlivosti poskytovanej za úhradu, ak zdravotná starostlivosť

• presahuje rámec verejného zdravotného poistenia a poskytovateľ môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov
• nepresahuje rámec verejného zdravotného poistenia, ale poskytuje sa osobe na jej žiadosť